Sunset at Tomonotsu, Inland Sea – Tsuchiya Koitsu – Dipinto

Sunset at Tomonotsu, inland sea (1940)
Tsuchiya Koitsu / 土屋光逸 (1870 – 1949)

Tsuchiya Koitsu

Annunci