The Water Fairy – Ida Rentoul Outhwaite – Dipinto

The Water Fairy (1921)
Ida Rentoul Outhwaite (1888 – 1960)

the water fairy - ida rentoul outhwaite

 

Annunci